การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนที่ 1

               1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

               2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 2 

               ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

               1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

                   2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                   3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

               4) พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสำนักงานเลขานุการกรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนที่ 3

              1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก " ปัญหาที่อยากแก้ " และ " ความดีที่อยากทำ "

              2. ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ70)

              3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

              4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4

              1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง

              2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 5

              1. เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม ( MOPH Moral Market ) ปี 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

              2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ รอบ 12 เดือน

              3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน  

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : 02-591-7007 ต่อ 3209

โทรสาร : 02-149-5699