การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อน

หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

ประกาศเจตนารมณ เปนหนวยงานคณธรรมตนแบ 

 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต

และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

No Gift Policy

 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงาน

65

  MG 6139 MG 6127  MG 6132  MG 6168 
  MG 6153   MG 6160   MG 6163   MG 6165

ขั้นตอนที่ 3

 • การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ ความดีที่อยากทำ”

 DTAM

 1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
 2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 3. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

3.1 แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ (Excel)

3.2 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ (PDF)

ขั้นตอนที่ 4

 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง “Good Guy 2023”
01
 02

03

  2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนที่ 5

 1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : 02-591-7007 ต่อ 3209

โทรสาร : 02-149-5699