♦♦♦e-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์♦♦♦

e learningSlide2      e learningSlide3      e learningSlide1

     

   e learningSlide6      e learningSlide4      e learningSlide5     

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

♦♦♦e-Learning บทเรียนออนไลน์♦♦♦

แบบทดสอบก่อนอบรม

แบบทดสอบหลังอบรม 

แบบทดสอบก่อนอบรม

แบบทดสอบหลังอบรม

แบบทดสอบก่อนอบรม

แบบทดสอบหลังอบรม

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

♦♦♦สาระดีๆ เกี่ยวกับการเงินการคลัง♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : 02-591-7007 ต่อ 3209

โทรสาร : 02-149-5699